do góry!

Oferta dla Cudzoziemców

Legalizacja pobytu dla cudzoziemca Uzyskanie obywatelstwa polskiego Zaproszenie dla cudzoziemca Zezwolenie na zakup nieruchomości Rejestracja firmy Doradztwo prawne/ odwołanie od decyzji administracyjnych
 • 1. Jakie typy zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemca możemy wyróżnić w Polsce ?

  Polskie prawo przewiduje następujące rodzaje zezwoleń na pobyt czasowy :
  1. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,
  2. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
  3. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP,
  4. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej,
  5. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach,
  6. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych,
  7. Zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodzin obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków rodzin cudzoziemców,
  8. Zezwolenie na pobyt na terytorium cudzoziemców – ofiar handlu ludźmi, krótkoterminowe zezwolenie na pobyt,
  9. Zezwolenie na pobyt ze względu na inne okoliczności.

 • 2. Kiedy cudzoziemiec może starać się o pobyt czasowy w Polsce ?

  Cudzoziemiec planujący przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Zezwolenie na pobyt czasowy jest wydawane maksymalnie na 3 lata. Okres ważności zezwolenia może być jednak krótszy, jeżeli podstawa ubiegania się o to zezwolenie wskazuje na zasadność pobytu krótszego. Zezwolenia na pobyt czasowy nie przedłuża się samoczynnie. Jeśli cudzoziemiec chce pozostać w Polsce, musi ubiegać się o nowe zezwolenie.

 • 3. Kiedy cudzoziemiec powinien opuścić Polskę?

  Cudzoziemiec powinien opuścić Polskę przed upływem terminu ważności zezwolenia na pobyt czasowy, chyba że uzyskał inny, ważny dokument pozwalający mu na legalny pobyt w Polsce (np. kolejne zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE).

 • 4. Gdzie odbywa się legalizacja pobytu cudzoziemca ?

  Procedura legalizacji pobytu cudzoziemca toczy się w urzędzie wojewódzkim w wydziale właściwym ds. cudzoziemców w województwie, w którym mieszka cudzoziemiec.

 • 5. Kiedy cudzoziemiec może starać się o pobyt stały w Polsce ?

  O prawo do wnioskowania pobyt stały cudzoziemiec może wystąpić jeżeli spełnię warunki przewidziane w Ustawie o Cudzoziemcach. Polskie prawo przewiduje, że zezwolenie na pobyt stały przeznaczone dla cudzoziemców, gdy :
  1. Jest małżonkiem obywatela polskiego,
  2. Jest posiadaczem Karty Polaka – nie jest konieczne uzyskanie wcześniejszego czasowego pobytu w Polsce, osoba z Kartą Polaka, którą wydaje tylko i wyłącznie konsul, może złożyć wniosek o pobyt stały. Z tej formy uzyskania zezwolenia na pobyt stały w Polsce mogą skorzystać również osoby, które powołują się na polskie pochodzenie ze strony rodziców, dziadków, pradziadków,
  3. Dotyczy osób objętych ochroną międzynarodową lub pobytem tolerowanym, a także dzieci obywateli polskich oraz cudzoziemców, którzy posiadają w Polsce prawo stałego pobytu lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

 • 6. Kto może starać się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE ?

  Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE przeznaczony dla osób, które przebywają w Polsce co najmniej od 5 lat, mają ubezpieczenie i stabilne źródło dochodu w Polsce.

 • 7. Czy cudzoziemiec może nabyć nieruchomość w Polsce ?

  Nabycie przez cudzoziemca prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółkach handlowych z siedzibą na terytorium Polski będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych w Polsce wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W celu uzyskania zezwolenia cudzoziemiec powinien wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia.

 • 8. Kiedy możliwe jest uzyskanie obywatelska polskiego i jak możemy pomóc?

  W polskim prawie przewiduje się następujące procedury nadania obywatelstwa polskiego :
  1. Nadanie obywatelstwa Polskiego przez Prezydenta – przygotujemy i złożymy za Ciebie wniosek za pośrednictwem właściwego Wojewody ze względu na Twoje miejsce zamieszkania, lub bezpośrednio do kancelarii Prezydenta.
  2. Uznanie obywatela polskiego– przygotujemy i złożymy za Ciebie wniosek do Wojewody właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Jeśli przebywasz nieprzerwanie na terytorium Polski, co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, niezbędny do złożenia będzie certyfikat poświadczający znajomość j. polskiego na poziomie B1.
  3. Przywrócenie obywatelstwa polskiego– przygotujemy i złożymy za Ciebie wniosek skierowany do Ministra Spraw Wewnętrznych w przypadku kiedy cudzoziemiec utracił obywatelstwo polskie przed dniem 1 stycznia 1999 r.
  4. Potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego – przygotujemy i złożymy za Ciebie wniosek skierowany do właściwego Wojewody ze względu na Twoje ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce. W przypadku kiedy cudzoziemiec nadal posiada obywatelstwo polskie, jednak z różnych przyczyn nie posiada dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, polskiego paszportu).

 • 9. Kto może być zapraszającym cudzoziemca oraz na jaki okres może zostać wydane zaproszenie :

  Zapraszającym może być :
  • Obywatel Polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Obywatel innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej/Europejskiego obszaru gospodarczego/Szwajcarii lub członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium,
  • Cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez okres 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  • Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  Zaproszenie wpisane do ewidencji zaproszeń jest ważne we wskazanym w nim okresie, na jaki zapraszający zaprosił cudzoziemca, nie dłuższym niż 1 rok .

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów

Dział Wizowy  +48 511 717 110

Dział Obsługi Cudzoziemców i Przedsiębiorców +48 500 401 400