do góry!

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ FILMAR SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWA W SERWISIE INTERNETOWYM WWW. SERWIZWIZOWY.COM

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

FILMAR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zwany dalej Filmar jest właścicielem serwisu internetowego www.serwiswizowy.com zwanym dalej Serwisem.

Filamr stawia sobie za cel zapewnienie wszystkim Klientom usług pośrednictwa wizowego, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, a także
w umowach, przy uwzględnieniu indywidualnych życzeń Klientów.

§2 ZAKRES USŁUG 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług wizowych przez stronę internetową www.serwiswizowy.com.

 2. Przez usługi wizowe należy rozumieć usługi pośrednictwa wizowego bądź usługi wspomagające pośrednictwo wizowe takie jak np. uzyskanie voucherów turystycznych i zaproszeń biznesowych, usługa ubezpieczeń do krajów objętych pośrednictwem wizowym.

 3. Filmar świadczy usługi, o których mowa w ustępie 1, na terenie całego kraju. Filmar zastrzega,
  iż pewne czynności może zlecić Pośrednikom na podstawie zawartych umów.
   

 4. Warunkiem korzystania z usług pośrednictwa wizowego świadczonego przez Filmar jest pełna akceptacja przez Klienta zasad wyrażonych w niniejszym Regulaminie.

 5. Z momentem zaakceptowania postanowień Regulaminu Klient staje się stroną umowy
  o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Klientem, a Serwisem, której treść stanowią postanowienia Regulaminu, jak również wszelkie oświadczenia i zastrzeżenia Serwisu zawarte w treści portalu www.serwiswizowy.com

 6. Akceptacja postanowień Regulaminu stanowi oświadczenie woli Klienta o związaniu
  się postanowieniami Regulaminu i zasadami korzystania z Usług zawartych
  w Serwisie,
  jako zobowiązaniami w zakresie umowy o korzystanie z Usług.

 1. Klient oświadcza, że wszelkie dane, które zawarł w Formularzu są w całości prawdziwe, aktualne i pełne oraz że stanowią jego rzeczywiste dane osobowe.

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych zawartych w Formularzu określa §11 Regulaminu.

§3 ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowa z Klientem w przedmiocie świadczenia usług, o których mowa w § 1 zostaje zawarta po spełnieniu następujących warunków:

  1. Klient złoży poprawnie sporządzone zamówienie. 

  2. Zamówienie może zostać złożone online poprzez wypełnienie i wysłanie
   Formularza Zamówieniowego zamieszczonego za pośrednictwem serwisu internetowego
    www.serwiswizowy.com oraz zaakceptowaniu Regulaminu, a także mailowo lub telefonicznie. W przypadku zamówień złożonych online, Klient uzyskuje potwierdzenie statusu zamówienia poprzez e-mail lub telefonicznie.

  3. Filmar potwierdzi otrzymanie zamówienia oraz podejmie się realizacji zamówionych przez klienta usług.

  4. Klient dokona wpłaty całości lub części kwoty zgodnie z postanowieniami § 6.

2. Po otrzymaniu wpłaty równej wartości zamówienia, Filmar wystawi i prześle Klientowi potwierdzenie uprawniające go do wykorzystania zamówionych usług takich jak vouchery lub zaproszenia do danych krajów. 

3. Po dokonaniu zamówienia przez Klienta i wpłacie całości kwoty zgodnie z postanowieniami § 6 Fimar prześle w formie pdf wypełniony wniosek wizowy do danego Państwa gotowy do podpisu. Klient zobowiązany będzie do przeslania podpisanego wniosku wraz z kompletem wymagalnych dokumentów dodanej wizy listem poleconym Pocztą Polska bądź zamówionym przez Filmar kurierem. 

4. Jeżeli Klient poda nieprawidłowe dane kontaktowe (adres e-mail) i w konsekwencji Filmar
nie będzie w stanie skontaktować się z Klientem, potwierdzenie, o którym mowa w ust 1 pkt 2 uznaje się za doręczone, jeśli tylko zostało ono przez Filmar wysłane na podany przez Klienta adres.

5. Jeżeli Klient wypełni wniosek zgłoszeniowy lub poczynione zostaną ustalenia telefoniczne przez Filmar w celu zrealizowania usługi konsularnej, a klient nie dokona wpłaty zgodnie z postanowieniami § 6 zostanie obciążony opłatą w wysokości 50 zł. 

§4 PRZESYŁKI KURIERSKIE

1. Filmar oświadcza, iż posiada podpisane umowy z firmami kurierskimi, które umożliwiają
na dostarczenie dokumentów niezbędnych do wyrobienia wiz na preferencyjnych warunkach cenowych.

2. Po wykonaniu usługi Filamr prześle dokumenty w terminie 1-2 dni roboczych od dnia odebrania dokumentów z Konsulatu Pocztą Polską listem poleconym za potwierdzeniem odbioru bądź Kurierem na koszt Klienta na wskazany adres. Wybór doręczenia zależy od Klienta. Cennik usług kurierskich znajduje się w § 5. 

4. Czas dostawy kurierem wynosi do 2 dni roboczych od nadania przesyłki na terenie Polski oraz 7-14 dni roboczych w przypadku wysyłki za granicę. Czas doręczenia listu poleconego przez Pocztę Polską wynosi 7 dni roboczych. 

5. Koszty dostawy dokumentów na teranie Polski są następujące:

 • 26,00 zł brutto przy wysyłce standardowej w jedną stronę tj. wysyłka dokumentów do Klienta
  po wyrobieniu wizy,

 • 47,00 zł brutto przy wysyłce w dwie strony, tj. odbiór dokumentów przez kuriera od Klienta
  i przekazanie ich do biura Serwisu wizowego oraz wysłanie dokumentów do Klienta po wyrobieniu wizy,

 • 22,00 zł koszt wysyłki listem poleconym za potwierdzeniem odbioru dokumentów do Klienta
  po wyrobieniu wizy,

 • 42,00zł brutto przy wysyłce z opcją doręczenia do godz. 12:00 następnego dnia,

 • 75,00 zł brutto przy wysyłce z opcją doręczenia do godz. 10:00 następnego dnia.

6. Stawki doręczenia przesyłki na terenie Uni Europejskiej ustalane są indywidualnie z Klientem. 

7. Ubezpieczenie przesyłek dostarczanych przez firmy kurierskie obejmuje wartość odtworzeniową dokumentów.

8. Firmy kurierskie oraz Poczta Polska dysponują własnymi regulaminami i warunkami przewozowymi dostępnymi na stronach internetowych tych firm i w realizacji przesyłek regulaminy te mają znaczenie nadrzędne, niezależne od Filmar.

9. Filmar dołoży wszelkich starań, aby na bazie zawartych umów realizacja przesyłek przebiegała
bez problemów.

§5 WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG POŚREDNICTWA WIZOWEGO

1. Usługa jest świadczona na podstawie zlecenia Klienta. Złożenie zlecenia jest jednoznaczne
z udzieleniem Filmar pełnomocnictwa do posługiwania się przekazanymi dokumentami w zakresie niezbędnym do wykonania usług pośednictwa wizowego.

2. Usługi wizowe są świadczone w urzędach konsularnych i przedstawicielstwach dyplomatycznych, znajdujących się na terenie Polski.

3. Klient wyraża zgodę, aby przy świadczeniu usług pośrednictwa wizowego Filmar korzystał z usług innych podmiotów, w szczególności innych pośredników, posłańców, kurierów i poczty, niebędących pracownikami Filmar, za których działania lub zaniechania Filmar nie ponosi odpowiedzialności.

4. Filmar rekomenduje aby zlecenie wykonania usługi wizowej poprzedzone było rozmową z pracownikiem Filmar w celu określenia czynności Filmar i Klienta niezbędnych dla zrealizowania usługi wizowej. Wszelkie informacje na ten temat Klient może uzyskać na stronie internetowej: www.seriswizowy.com lub telefonicznie. 

5. W zleceniu Klient zobowiązany jest wymienić wszystkie dokumenty wydane oraz podać adres
i numer telefonu, pod którym Filmar będzie się kontaktował z Klientem o wszelkich istotnych kwestiach dotyczących realizowanego zlecenia.

6. W przypadku, gdy po przystąpieniu przez Filmar do realizacji usługi urząd konsularny
lub przedstawicielstwo dyplomatyczne zażąda, aby Klient dokonał innych czynności lub dostarczył inne dokumenty niż dołączone do wniosku, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania tych czynności lub dostarczenia niezbędnych dokumentów. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów lub niewykonania przez Klienta wymaganych czynności Filmar nie ponosi odpowiedzialności za odmowę pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

7. Klient zobowiązany jest także do udzielenia Filmar wszelkich pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych do wykonania danej usługi wizowej.

8. Klient zobowiązany jest do dostarczania Filmar dokumentów autentycznych i zgodnych
z obowiązującymi przepisami.

9. Jeżeli Klient przekazuje Filmar zlecenie na wykonanie usługi wizowej w stosunku do osób, które nie są bezpośrednimi Klientami Filamr Klient zobowiązuje się do uzyskania zgody tych osób
na wykonanie usługi konsularnej na ich rzecz. Filmar nie weryfikuje, czy Klient uzyskał zgodę osób trzecich na wykonanie przez Filmar usługi wizowejj.

10. W przypadku, gdyby wymagały tego właściwe przepisy prawa, przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne Klient zobowiązany jest do uzyskania zgody osób, których dokumenty dostarczył Filmar w formie żądanej przez Filmar. Postanowienie zdania 1 dotyczy także zgody
na przetwarzanie danych osobowych przez Filmar.

11. Filmar zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji zlecenia, gdyby otrzymane od Klienta dokumenty wzbudzały wątpliwości, co do swojej autentyczności lub zgodności z właściwymi przepisami. Klinet zostanie niezwłocznie poinformowany o wstrzymaniu działań Serwisu z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzedzającym.

12. Filmar informuje, że przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne mogą odmownie rozpatrzyć wniosek Klienta bez podania przyczyny, niezależnie od tego, czy FIlmar dochował należytej staranności przy wykonywaniu usługi konsularnej.

13. Ponieważ wykonanie usługi konsularnej zależy od współdziałania innych osób, Klient przyjmuje
do wiadomości, iż Filmar nie gwarantuje pomyślnego rezultatu usługi konsularnej, ani też wykonania jej w ustalonym terminie. Zobowiązanie Filmar wobec Klienta jest zobowiązaniem starannego działania a nie rezultatu.

14. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

§6 WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Klient za wybraną usługe wizową bądź usługę wsparcia wizowego dokona płatności przelewem bankowym na rachunek Filmar podany na stronie internetowej www.serwiswizowy.com w złotych polskich.

§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy i zrezygnować z usługi, składając oświadczenie pisemne. Dotyczyć to może tylko usług, które nie są w trakcie realizacji i jest możliwe odstąpienie
od ich wykonywania.

2. Odstąpienie od umowy nie może nastąpić po przesłaniu aplikacji wizowych przez Filmar
do odpowiednich urzędów rozpatrujących wnioski wizowe.

3. Filmar zastrzega sobie prawo zmiany opisanych w niniejszym Regulaminie warunków
lub rezygnacji z poszczególnych usług. Warunki anulacji opublikowane będą pod adresem serwisu internetowego serwiswizowy.com l będącego własnością Filmar i stanowić będą integralną część prezentacji oferty usług. Alternatywnie Klient zostanie o nich poinformowany w formie pisemnej bądź mailowej. W przypadku, gdy warunki anulacji danej imprezy różnią się od warunków ogólnych opisanych w tym regulaminie, w pierwszej kolejności stosuje się warunki danej usługi.

4. Warunki anulowania zamówienia opisane w ust. 2 i 3 stosuje się w przypadku, gdy Klient
lub uczestnik zgłoszony w formularzu zamówienia rezygnuje z usług z przyczyn nie leżących
po stronie Filmar, takich jak: choroba, odmowa wydania lub zatrzymania paszportu, brak dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy, inny wypadek losowy mający wpływ na decyzję służb granicznycho niemożności przekroczenia granicy, itp.

5. Od zwracanych Klientowi kwot nie przysługują odsetki.

§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ POŚREDNIKA

1. Filmar odpowiada za prawidłowy, zgodny z ustaloną jakością standard świadczeń.

2. Filmar ponosi odpowiedzialność ograniczoną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, jeżeli takie ograniczenie odpowiedzialności wynika z przepisów prawnych obowiązujących w Polsce albo z umów międzynarodowych.

3. Filmar nie ponosi odpowiedzialności za wady usług wynikłe z przyczyn niezależnych,
w szczególności za warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, działania innych okoliczności siły wyższej lub z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

§9 UBEZPIECZENIE

1. Filmar rekomenduje posiadanie ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia wybierającym się do Państwa objętego obowiązkiem wizowym. 

2. Filmar udostępnia możliwość zakupu takiego ubezpieczenia za pomocą pośredników i na stronach internetowych serwiswizowy.com

§10 REKLAMACJE

1. Wstępne skargi i zażalenia dotyczące świadczonych usług należy wstępnie zgłaszać telefonicznie
w terminie 24 godzin od zaistnienia sytuacji będącej źródłem reklamacji, pod rygorem możliwości
ich odrzucenia bez rozpatrywania.

2. Filmar dołoży wszelkich starań, aby usunąć przyczyny zasadnych reklamacji, w tym w miarę możliwości oferując świadczenia zastępcze.

3. Właściwa reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej – faxem lub za pomocą innych środków teleinformatycznych nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wstępnej reklamacji. Niezbędnym warunkiem rozpatrywania reklamacji jest wstępne zgłoszenie telefoniczne, o którym mowa w ust. 1.

4. Wszelkie reklamacje należy składać w języku polskim.

5. Filmar zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie i udzielenia Uczestnikowi pisemnej odpowiedzi najpóźniej w ciągu 30 dni.

§11 DANE OSOBOWE UCZESTNIKA

1. Administratorem danych osobowych jest Filmar Sp. z o.o.. Pełne dane administratora danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest firma: Filmar Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Człuchowska 74/15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie , XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000716063, NIP: 5223112388, REGON: 369374832, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN

2. Filamr Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako administrator danych gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.

3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach związanych z umożliwieniem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę i ich prawidłowego wykonania, w szczególności w celu zawarcia i realizacji umowy
o świadczenie danej Usługi, realizacji zamówień, rozliczenia (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, a także
w celach archiwizacyjnych, kontaktowych bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń. Dane osobowe mogą być przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Filmar
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej (papierowej).

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być udzielona zgoda (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – w przypadku jej udzielenia. Dane osobowe pozyskane w wyniku udzielenia zgody
są przetwarzane w celach wynikających z jej treści (np. w celu kierowania treści marketingowych
w formie elektronicznej, telefonicznej). Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Użytkownika
w każdym czasie. Zaprzestanie korzystania przez Użytkownika z Usług nie skutkuje automatyczną utratą ważności udzielonych zgód.

5. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie Użytkownikowi profilu, w celu prowadzenia analiz lub przewidywania jego preferencji, zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych w wyniku korzystania z Usługi do potrzeb Klientów.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługii wizowej. Podjęte przez Klienta czynności, które skutkować będą pozbawieniem Serwisu prawa do przetwarzania danych osobowych Klientów mogą wpływać na brak możliwości realizacji przez Serwis usługi wizowej.

7. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Serwisu, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.

8. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług wizowych są przetwarzane przez okres korzystania z Usług a po zakończeniu świadczenia Usług do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dla celów podatkowo – księgowych dane osobowe są przetwarzane przez okres 6 lat od dnia świadczenia Serwisu uzasadniającego dokonanie rozliczeń podatkowo – księgowych.

9. Klientma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem.

10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Stosunki prawne związane ze świadczeniem usług przez Filmar podlegają prawu polskiemu.

2. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okazało się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.

3. Wszelkie spory związane z wykonywaniem usług przez Filmar rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Filmar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 30.05.2018 r.

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów

Dział Wizowy  +48 511 717 110

Dział Obsługi Cudzoziemców i Przedsiębiorców +48 500 401 400