do góry!

Oferta dla Przedsiębiorców

Nie zajmuj się formalnościami, nie trać czasu – wyręczymy Cię w skompletowaniu niezbędnych dokumentów oraz przeprowadzimy przez skomplikowany proces. Jesteśmy po to żeby Ci pomóc!

Zezwolenia o pracę Przedłużenie zezwolenia o pracę Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy Uzyskanie opinii Starosty Obsługa prawna
 • 1. Co to jest zezwolenie o pracę ?

  Zezwolenie na pracę to dokument, który uprawnia cudzoziemca do podjęcia legalnej pracy w Polsce pod warunkiem posiadania przez cudzoziemca wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy pozwalającego na podjęcie w Polsce pracy.

 • 2. Jakie są typy zezwoleń o prace dla cudzoziemca ?

  Na podstawie obowiązujących przepisów wyróżnić możemy :
  Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ A – dotyczy cudzoziemca zamierzającego wykonywać pracę na terytorium RP na podstawie umowy z polskim podmiotem.
  Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ B – dotyczy cudzoziemca zamierzającego wykonywać pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji.
  Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ C – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium RP na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego z pracodawcą zagranicznym.
  Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ D – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego w celu realizacji usług o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa).
  Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ E – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium RP na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w typach B,C,D.
  Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ S – zezwolenie na pracę sezonową – czyli na pracę wykonywaną przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka, w ramach działalności uznanych za sezonowe, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca.

 • 3. Co to jest oświadczenie o powierzeniu pracy i kto je składa ?

  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest składane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, w celu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń. Oświadczenie wpisane przez Powiatowy Urząd Pracy do ewidencji oświadczeń uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jeżeli praca wykonywana jest na warunkach określonych w tym oświadczeniu.

 • 4. Jak zatrudnić cudzoziemca ?

  Pracodawca chcący zatrudnić Cudzoziemca  powinien we właściwym miejscowo powiatowym urzędzie pracy zarejestrować oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, które będzie podstawą dla cudzoziemca do ubiegania się we właściwym konsulacie o wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i do podjęcia pracy. Oświadczenie może być również zarejestrowane dla cudzoziemca, który już przebywa na terytorium Polski. Wspomniane oświadczenie określa nazwę zawodu, miejsce wykonywania pracy, datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy oraz wysokość wynagrodzenia brutto za pracę. Po przyjeździe cudzoziemca do Polski (lub już przebywającego na terytorium RP) pracodawca jest zobligowany do podpisania z cudzoziemcem właściwej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej oraz zgłoszenia cudzoziemca do ZUS (o ile taki obowiązek istnieje). Warunki określone w umowie nie mogą być mniej korzystne niż te, jakie zostały określone w oświadczeniu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy.

 • 5. Jak wygląda kontynuacja pracy cudzoziemca, który pracował na podstawie oświadczenia?

  Gdy po upływie 3 miesięcy pracy cudzoziemca na podstawie oświadczenia pracodawca chce kontynuować z nim współpracę w oparciu o  umowę o pracę  i na warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu, może złożyć do wojewody wniosek  o wydanie zezwolenia na pracę (lub cudzoziemiec wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę). Zezwolenie takie wydawane jest w trybie uproszczonym, tj. z pominięciem tzw. testu rynku pracy. W takim przypadku cudzoziemiec będzie mógł legalnie wykonywać pracę na rzecz ww. pracodawcy w okresie oczekiwania na decyzję w sprawie zezwolenia. Z powyższego rozwiązania można korzystać tylko wtedy, gdy przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia praca cudzoziemca na rzecz ww. podmiotu na podstawie oświadczenia (zarejestrowanego przez ww. podmiot) była wykonywana na podstawie umowy o pracę.

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów

Dział Wizowy  +48 511 717 110

Dział Obsługi Cudzoziemców i Przedsiębiorców +48 500 401 400